Vana põhikiri

MTÜ Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühingu
P Õ H I K I R I

Kinnitatud asutamislepinguga 11. mail 2006. a. ning kehtis kuni 25.01.2023

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimi on Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühing (edaspidi: Ühing. Inglise keeles the Estonian Society of the English Bulldogs and Small Molossian type Dogs). Ühing on asutatud 11.mail 2006. aastal määramata tähtajaks.

1.2. Ühingu asukohaks Tallinn, Harjumaa.

1.3. Ühing ühendab kõiki inglise buldogide ja kääbusmolosside (FCI rühm 9, alarühm 11) kasvatajaid ja omanikke vabatahtliku kuuluvuse alusel

1.3. Ühingu tegevuse eesmärgiks on:

1.3.1. Eestis elavate inglise buldogide ja kääbusmolosside kasvatajate, -aretajate ja -omanike ühendamine ühtsesse organisatsiooni.

1.3.2. Ühing propageerib ja aitab kaasa puhtatõuliste inglise buldogide ja kääbusmolosside pidamisele, kasvatamisele ja aretamisele Eesti Vabariigis.

1.3.3. Ühing organiseerib ja korraldab inglise buldogide ja kääbusmolossidega seonduvaid loenguid, seminare, koolitusprogramme, näitusi ning muid üritusi, mis aitavad kaasa põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

1.3.4. Inglise buldogide ja kääbusmolosside aretuse koordineerimine ja edendamine Eesti Vabariigis.

1.4. Ühing on iseseisev juriidiline isik kõigi seadustest tulenevate õiguste ja kohustustega. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, käesolevast põhikirjast, Ühingu kodukorrast, Eesti Kennelliidu põhikirjast ja FCI ning Eesti Kennelliidu poolt vastu võetud eeskirjadest.

1.5. Ühingul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmine ja ühingust väljaastumine

2.1. Ühingu liikmeks võivad olla füüsilised isikud alates 18. eluaastast, kes tunnustavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt ühingu tegevuses ning tasuvad sisseastumismaksu ja regulaarselt liikmemaksu. Ühingu liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa ühingu eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt ühingu tegevuses, on tasunud sisseastumismaksu ja maksavad regulaarselt liikmemaksu.

2.2. Noorliikmeks (hääleõiguseta) võib astuda alates 14-ndast eluaastast.

2.3. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja füüsilisest ja juriidilisest isikust liikmele kinnitab ühingu üldkoosolek.

2.4. Ühingu liikmetel on igal ajal õigus juhatusele esitatava isikliku avalduse alusel Ühingust välja astuda. Liikme väljaastumine kinnitatakse juhatuse poolt.

2.5. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega määratud tingimustel alljärgnevatel alustel:

2.5.1. liige ei ole täitnud liikmekohustusi või rikub Ühingu kodukorda või põhikirja;

2.5.2. liige on rängalt eksinud ühiskonnas üldtunnustatud normide vastu;

2.5.3. liige ei ole ilma mõjuva põhjuseta poole aasta jooksul maksnud eelmise aasta osamaksu.

2.6. Liikme väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmetest või nende esindajatest.

2.7. Liige loetakse Ühingust väljaarvatuks alates juhatuse poolt vastavasisulise otsuse tegemise päevast. Samal ajal lõppevad tema liikmelisustest tulenevad õigused ja kohustused.

2.8. Ühingu liige arvatakse juhatuse otsusega Ühingust välja tema surma korral.

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Liikme õigused ja kohustused Ühingu suhtes tekivad alates tema liikmeks vastuvõtmise päevast.

3.2. Ühingu liikmel on õigus:

3.2.1. võtta hääleõigusega (v.a. noorliikmed) osa Ühingu üldkoosolekutest või volitada enda esindamiseks üldkoosolekul mõnda teist Ühingu liiget. Igal liikmel on õigus volituse alusel esindada kahte liiget;

3.2.2. valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja teistesse organitesse;

3.2.3. kasutada Ühingu üldises kasutuses olevat vara juhatuse või üldkoosoleku poolt määratud tingimustel ja korras;

3.2.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid ühingu valitavate organite tegevuse kohta ja saada ühingu tegevusest informatsiooni.

3.3. Ühingu liikmed on kohustatud:

3.3.1. tasuma üldkoosoleku otsusega ettenähtud suuruses ja korras osamaksu;

3.3.2. tasuma juhatuse otsusega ettenähtud suuruses ja korras sisseastumismaksu;

3.3.3. seisma Ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest.

3.4. Ühingu liikmed on kohustatud täitma põhikirja, kodukorda ja juhatuse ning üldkoosoleku otsuseid. Ühingu liikmel võib olla ka muid põhikirjast, Ühingu kodukorrast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid õigusi ning kohustusi.

IV Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.2. Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Koosoleku toimumisest teatatakse ühingu liikmetele ette vähemalt 14 päeva e-kirja, faksi või lihtkirjaga.

4.3. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõigis ühingu juhtimiste küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või ühingu muu organi pädevusse.

4.4. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.4.1. põhikirja muutmine;

4.4.2. ühingu eesmärgi muutmine;

4.4.3. juhatuse liikmete määramine;

4.4.4. muude põhikirjas ettenähtud organite liikmete valimine;

4.4.5. liikmete väljaheitmine Tõuühingu juhatuse ettepanekul;

4.4.6. revisjonikomisjoni liikmete (revidendi) valimine ja tagasikutsumine.

4.4.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

4.4.6. tõuühingu tegevuse lõpetamine;

4.4.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.

4.5. Üldkoosolekul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija ning kontrollitakse koosoleku pädevust võtta vastu otsuseid, määrates kindaks koosolekul esindatud hääled.

4.6. Üldkoosolek on otsustuspädev sõltumata kohaletulnud liikmete arvust. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekust  osalevatest liikmetest või nende esindajatest. Igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.7. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

4.8. Kodukorra vastuvõtmise ja muutmise või põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

4.9. Isiku valimisel häälte võrdsel jagunemisel kuulutab koosoleku juhtaja hääletuse ebaõnnestunuks ja avab uuesti nimekirja kandidatuuride esitamiseks. Valimise korratakse seni kuni üks kandidaat saab teistest enam hääli.

V Juhatus

5.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut selle igapäevases tegevuses. Juhatus koosneb 3-5 liikmest.

5.2. Mittetulundusühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada üks juhatuse liige.

5.3. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamise vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale raamatupidamisseadusele.

5.4. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole Juhatuse liikmetest.

5.5. Juhatus võib Ühingule kuuluvaid kinnisasju või registrisse kandmisele kuuluvaid vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku otsusega ettenähtud tingimustel.

VI Ühingu ühinemine, jagunemine, lõpetamine ja ühingu vara jaotamine lõpetamise korral

6.1. Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seadusega ettenähtud korras.

6.2. Ühing lõpetatakse:

6.2.1. üldkoosoleku otsusega;

6.2.2. muul seaduses ettenähtud alusel.

6.3. Ühingu lõpetamise otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt ¾ Ühingu liikmetest.

6.4. Ühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine seadusega sätestatud korras.

6.5. Allesjäänud vara jaotatakse Ühingu lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, kõigi Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel, kui üldkoosoleku otsusega ei määrata õigustatud isikuteks teisi isikuid.

6.6. Juhul kui käesolev põhikiri on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega, kohaldatakse seaduses sätestatut.

MTÜ Inglise buldogide ja kääbusmolosside Eesti Tõuühingu põhikirja on muudetud liikmete erakorralise üldkoosoleku otsusega 06.10.2012.